§1
– Postanowienia ogólne –


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych (dalej jako „Użytkownicy”) z usług interaktywnych (dalej jako „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Platformy internetowej Usługodawcy (dalej jako "Platforma").

2. Usługodawcą jest APJ Internet Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-538), przy ul. Kościelnej 26/34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403584. (dalej jako "Usługodawca").

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

5. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom korzystania z Platformy stanowiącej platformę oferującą automatyczną diagnozę stanu i poziomu kompetencji dzieci oraz możliwość ich rozwoju przy wykorzystaniu e-learningu innowacyjną metodą psychologii narracyjnej.

6. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na umożliwieniu Użytkownikom Platformy brania udziału w testach, grach i szkoleniach, które mają na celu automatyczną diagnozę stanu i poziomu kompetencji dzieci oraz możliwość ich rozwoju przy wykorzystaniu e-learningu innowacyjną metodą psychologii narracyjnej.

7. Korzystanie z usług oferowanych na Platformie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Platformy.

8. Osoby korzystające z Platformy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza znajdującego się na stronie internetowej www.genialnydzieciak.pl

9. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usługi Użytkownik winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Platformy.

10. Gry, testy i szkolenia oferowane na Platformie będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że komputer Użytkownika spełnia odpowiednie wymogi techniczne.

11. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa znajduje się na stronie internetowej Platformy – www.genialnydzieciak.pl. Osoba korzystająca z Platformy jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Platformą.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Platformy, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Platformy.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Platformy.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Platformy treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Platformie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§2
– Dostęp do treści Platformy –


1. W celu korzystania z narzędzi i informacji oferowanych na Platformie, niezbędne jest dokonanie rejestracji Użytkownika poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.genialnydzieciak.pl. Użytkownik prawidłowo zarejestrowany na Platformie określany jest mianem Użytkownika Platformy.

2. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji na Platformie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że ukończył 18 lat, oraz posiada zdolność do czynności prawnych, lub że nie ukończył 18 lat, ale korzysta z Platformy za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na odbieranie korespondencji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zawierającej wiedzę dotyczącą tematyki Platformy oraz informacje na temat działania Platformy oraz pełnej usługi. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie na adres email info@genialnydzieciak.pl rezygnacji.

4. Użytkownikowi przysługuje bezpłatny dostęp do wybranych funkcji Platformy.

5. Pełny dostęp do Platformy następuje po wykupieniu abonamentu.

6. Rodzaje abonamentów do wyboru to: Abonament Silver (20 zł na miesiąc), Abonament Gold (40 zł na miesiąc), Abonament Platinium (50 zł na miesiąc).

7. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.

8. Użytkownik, dokonując płatności, zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości, w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności.

9. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

10. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
11. Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.

12. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.

13. Osoby korzystające z Platformy zobowiązane są działać zgodnie z prawem znajdującym do nich zastosowanie w państwie, z którego uzyskują dostęp do Platformy. W przypadku, gdy znajdujące zastosowanie regulacje zakazują lub nakładają ograniczenia w korzystaniu z Platformy, Użytkownicy zobowiązani są się im podporządkować.

§3
– Polityka prywatności –


1. Dokonując rejestracji na Platformie oraz wysyłając uwagi i podając dane kontaktowe, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Usługodawcę danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych o anonimowym charakterze. Żadne dane te nie będą łączone z danymi o charakterze osobistym dotyczącymi Użytkowników, ani też nie będą zestawiane z danymi mogącymi pozwolić na identyfikację Użytkowników. Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu polepszenia jakości usług świadczonych na Platformie oraz poprawy rzetelności prezentowanych narzędzi.

5. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą używając adresu info@genialnydzieciak.pl

§4
– Prawa autorskie –


1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na Platformie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Platformy, a także pobrane z zasobów Platformy lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.

3. Korzystanie z Platformy nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Korzystanie przez Użytkownika z usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych na Platformie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

5. Wykupienie przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Usługodawcę prawa do korzystania z Platformy lub jej określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.

§5
– Postanowienia końcowe –


1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Platformy.

2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie.

4. Aktualna wersja regulaminu będzie zamieszczana na Platformie.

5. W przypadku zmiany, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Platformy, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie w stosunku do wszystkich usług Platformy niezwłocznie z chwilą zamieszczenia na Platformie.

Copyright © 2015 Genialny Dzieciak - All Rights Reserved.
Koncepcja i realizacja ADVOX
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.